Kerkenraad De Abdijkerk is de vierplek van de locatie Loosduinen-Centrum van de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest, onderdeel van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De wijkgemeente Zuidwest bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een moderamen (beperkt aantal ambtsdragers) en één predikantenteam. Meer informatie over de wijkgemeente in totaal en o.m. de verslagen van de vergaderingen van de kerkenraad van Zuidwest en de Algemene Kerkenraad van de PKDH vindt u hier. Locatiecommissie Abdijkerk De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locaties. Daaronder zijn diverse werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: vacature Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E scriba@abdijkerk.nl Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Thea Wignand-Matsinger E ledenadministratie@abdijkerk.nl Dit is het adres voor adreswijzingen e.d. Werkgroep Pastoraat Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De Werkgroep Pastoraat bestaat uit de predikanten, ouderlingen en vrijwilligers. Hieronder vallen ook het bezoek van nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij -ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba? Werkgroep Diaconaat Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings- samenwerking vallen onder de verantwoording van de diaconie. Lees hier meer over de activiteiten van onze diaconie. Werkgroep Beheer Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel- administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse Actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Lees hier meer over de werkzaamheden van onze kerkrentmeesters. Overige werkgroepen De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Vieren. De Werkgroep Vorming en Bezinning heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. De meeste activiteiten worden wijkgemeentebreed georganiseerd; klik hier voor een overzicht van de activiteiten. Klik hier voor de agenda van kerkelijk Den Haag. Zie verder de pagina Ontmoeten. In de Werkgroep Oecumene zitten vertegenwoordigers van de Abdijkerk en de R.K. parochie Maria van Eik en Duinen. Deze werkgroep organiseert diverse gezamenlijke activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari en gezamenlijke vieringen rond Kerst, Pasen, wereldgebedsdag etc.
Contact Abdijkerk Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag T 070-3974182 Locatiecommissie (secretariaat) Henk Oosten T 06-3098497 E scriba@abdijkerk.nl Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (ad interim) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Webmaster Vincent Hildebrandt E info@abdijkerk.nl Overige gegevens

Abdijkerk

Onze media Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze zondagsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld, maar al op donderdag digitaal wordt gedeeld in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Kopij voor de zondagsbrief kunt u naar zondagsbrief@abdijkerk.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. Meld u hier aan voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Maandelijks: wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld Samenklank. Abonnementsprijs € 12,50 per jaar; u kunt ook een postabonnement nemen ad € 42,50 of een mailabonnement ad € 6. Opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag- zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag- zuidwest.nl. Driejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen. Verkrijgbaar bij de koster. Kerkelijk bureau PKDH Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN, voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, waarvan de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest onderdeel is. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag T 070-3858707 E info@pkn-denhaag.nl. Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (a.i.) T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl Vragen? Mail naar info@abdijkerk.nl
Dopen - trouwen - begraven Wilt u uw kind(je) laten dopen, neem dan contact op met onze predikanten. Het dopen vindt plaats in een zondagse dienst waarvan de datum in overleg kan worden vastgesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De Abdijkerk is een sfeervolle trouwlocatie met voldoende parkeergelegenheid en goede OV-verbindingen. Wilt u uw huwelijk in onze kerk laten inzegenen, neem dan contact op met de koster voor een datum en de predikant voor de vormgeving van uw huwelijksinzegening. Ook voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Voor info over onze begraafplaats Abdijkerkhof, gelegen rond de kerk, kunt u contact opnemen met de beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn-denhaag.nl. Meer info… Zie ook de pagina Vieren.
Bankrekening Een gift specifiek voor de locatie Abdijkerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk. Voor andere bestemmingen vindt u de bankrekeningnummers van de kerkrentmeesters hier en van de diaconie hier. Bereikbaarheid Adres: Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Den Haag Centraal: Randstadrail 2 en 3 (beiden uitstappen op eindpunt). Het is dan nog vijf minuten wandelen naar de kerk. Per auto neemt u de afslag Den Haag-Zuid, Lozerlaan, rechtsaf naar de Escamplaan en dan eerste afslag links: Margaretha van Hennebergweg. Bij de brug rijdt u rechtdoor (dus niet met de weg meebuigen) en net over de brug gaat u linksaf en dan direct rechts. U arriveert vervolgens op het kerkplein. Verhuur Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster: T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl
Wij willen een gemeenschap van mensen zijn, die zich gedragen weet door de menslievendheid van God. Die inspireert ons om vroom en vrolijk betrokken te zijn bij de mensen die de Heer op onze weg brengt. Kerkenraad - Locatiecommissie - Werkgroep Pastoraat - Werkgroep Diaconaat - Werkgroep Beheer - Overige werkgroepen - Dopen-trouwen-begraven - Bereikbaarheid - Verhuur - Media - Kerkelijk Bureau - Koster
© Abdijkerk 2023
Over ons - Contact - Menu

© Abdijkerk 2023

Over ons

Kerkenraad De Abdijkerk is de vierplek van de locatie Loosduinen-Centrum van de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest, onderdeel van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De wijkgemeente Zuidwest bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is één kerkenraad (alle ambtsdragers), een moderamen (beperkt aantal ambtsdragers) en één predikantenteam. Meer informatie over de wijkgemeente in totaal en o.m. de verslagen van de vergaderingen van de kerkenraad van Zuidwest en de Algemene Kerkenraad van de PKDH vindt u hier. Locatiecommissie Abdijkerk De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locaties. Daaronder zijn diverse werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: vacature Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06- 30984979 E scriba@abdijkerk.nl Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Thea Wignand-Matsinger E ledenadministratie@abdijkerk.nl Dit is het adres voor adreswijzingen e.d. Werkgroep Pastoraat Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De Werkgroep Pastoraat bestaat uit de predikanten, ouderlingen en vrijwilligers. Hieronder vallen ook het bezoek van nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij - ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba? Werkgroep Diaconaat Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de diaconie. Lees hier meer over de activiteiten van onze diaconie. Werkgroep Beheer Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel- administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse Actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Lees hier meer over de werkzaamheden van onze kerkrentmeesters. Overige werkgroepen De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Vieren. De Werkgroep Vorming en Bezinning heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. De meeste activiteiten worden wijkgemeentebreed georganiseerd; klik hier voor een overzicht van de activiteiten. Klik hier voor de agenda van kerkelijk Den Haag. Zie verder de pagina Ontmoeten. In de Werkgroep Oecumene zitten vertegenwoordigers van de Abdijkerk en de R.K. parochie Maria van Eik en Duinen. Deze werkgroep organiseert diverse gezamenlijke activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari en gezamenlijke vieringen rond Kerst, Pasen, wereldgebedsdag etc.
Dopen - trouwen - begraven Wilt u uw kind(je) laten dopen, neem dan contact op met onze predikanten. Het dopen vindt plaats in een zondagse dienst waarvan de datum in overleg kan worden vastgesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De Abdijkerk is een sfeervolle trouwlocatie met voldoende parkeergelegenheid en goede OV-verbindingen. Wilt u uw huwelijk in onze kerk laten inzegenen, neem dan contact op met de koster voor een datum en de predikant voor de vormgeving van uw huwelijksinzegening. Ook voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Voor info over onze begraafplaats Abdijkerkhof, gelegen rond de kerk, kunt u contact opnemen met de beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn-denhaag.nl. Meer info… Zie ook de pagina Vieren.
Onze media Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze zondagsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld, maar al op donderdag digitaal wordt gedeeld in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Kopij voor de zondagsbrief kunt u naar zondagsbrief@abdijkerk.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. Meld u hier aan voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Maandelijks: wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld Samenklank. Abonnementsprijs € 12,50 per jaar; u kunt ook een postabonnement nemen ad € 42,50 of een mailabonnement ad € 6. Opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag- zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag- zuidwest.nl. Driejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen. Verkrijgbaar bij de koster. Kerkelijk bureau PKDH Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Den Haag (PKDH), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN, voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, waarvan de wijkgemeente Den Haag- Zuidwest onderdeel is. Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag T 070-3858707 E info@pkn-denhaag.nl. Koster Fred Hoenderdos & Bep Bos (a.i.) T 06-26414234 E kosterabdijkerk@kpnmail.nl. Vragen? Mail naar info@abdijkerk.nl
Bankrekening Een gift specifiek voor de locatie Abdijkerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0000 4799 64 t.n.v. Penningmeester Abdijkerk. Voor andere bestemmingen vindt u de bankrekeningnummers van de kerkrentmeesters hier en van de diaconie hier. Bereikbaarheid Adres: Willem III-straat 40 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Den Haag Centraal: Randstadrail 2 en 3 (beiden uitstappen op eindpunt). Het is dan nog vijf minuten wandelen naar de kerk. Per auto neemt u de afslag Den Haag-Zuid, Lozerlaan, rechtsaf naar de Escamplaan en dan eerste afslag links: Margaretha van Hennebergweg. Bij de brug rijdt u rechtdoor (dus niet met de weg meebuigen) en net over de brug gaat u linksaf en dan direct rechts. U arriveert vervolgens op het kerkplein. Verhuur Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster: T 06-26414234 E koster@abdijkerk.nl
Wij willen een gemeenschap van mensen zijn, die zich gedragen weet door de menslievendheid van God. Die inspireert ons om vroom en vrolijk betrokken te zijn bij de mensen die de Heer op onze weg brengt. Kerkenraad - Locatiecommissie - Werkgroep Pastoraat - Werkgroep Diaconaat - Werkgroep Beheer - Overige werkgroepen - Dopen- trouwen-begraven - Bereikbaarheid - Verhuur - Media - Kerkelijk Bureau - Koster